Close

Compromís dels Ombudsman de la Mediterrània (Declaració de Nafplion)

AOM Declaració de Nafplion

Nosaltres, els Defensors del Poble i les Institucions Mediadores, reunits amb motiu de l’onzena reunió de l’Associació d’Ombudsman de la Mediterrània (AOM), els dies 4 i 5 d’octubre de 2021 a Nafplion, República Hel·lènica;
Reafirmant que els drets humans són universals, indivisibles i interdependents i que els drets socials, culturals i mediambientals són un requisit previ per a la dignitat humana, tal i com s’assenyala a la declaració d’AOM de Skopje del 31 de maig de 2018;

Recordant la declaració d’AOM de La Valletta del 10 de març de 2016, per la qual vam assenyalar la nostra preocupació per la crisi migratòria a la mediterrània, i per les greus violacions dels drets humans a les regions afectades pels conflictes armats i la pobresa, així com per la declaració de l’AOM de Tirana del 27 de juny de 2014 sobre migració i asil a la regió mediterrània;

Observant que la gent de la nostra regió és cada vegada més conscient de la necessitat urgent d’abordar eficaçment el canvi climàtic, la dependència energètica i la sostenibilitat, i les conseqüències del moviment forçat o del desplaçament de les persones;

Reconeixent que una resposta integral a aquests problemes ha de basar-se en un debat profund, obert i honest de les possibles causes i possibles conseqüències per a les nostres respectives societats i col·lectivament per a la nostra regió;

Compromesos a promoure la cooperació transfronterera, regional i internacional per tal de protegir eficaçment els drets i les llibertats de les persones i avançar més en els drets socials, culturals i ambientals;

Decidits a redefinir la Mediterrània no com un mar que ens separa sinò com un mar que ens uneix;

Després d’haver dedicat l’onzena reunió de la nostra associació a la discussió de:

 • Persones en moviment i drets humans,
 • Fonts energètiques mediterrànies: sostenibilitat i ús just, que satisfacin les nostres necessitats,
 • Canvi climàtic i desastres naturals;

Declarem:

 1. L’AOM demana a tots els països de la regió mediterrània i de les zones veïnes que promoguin la cooperació regional, que participin en enfocaments integrats per abordar els efectes de la migració forçada i el desplaçament, i que apliquin les polítiques necessàries per fer-ho possible.
 2. L’AOM anima els seus membres a desenvolupar les sinergies i les eines necessàries per controlar eficaçment les possibles violacions dels drets humans i l’aplicació del principi de no devolució als seus territoris respectius.
 3. L’AOM demana als seus membres que desenvolupin la capacitat i les eines per garantir l’accés integral als seus serveis a totes les persones interessades, independentment de la nacionalitat, l’estatus legal, l’idioma, el color, el sexe, les creences, la religió, l’edat, les discapacitats i altres característiques.
 4. L’AOM considera les fonts d’energia mediterrànies com una àrea de cooperació pacífica en què les accions dels països de la regió hauran de complir plenament el dret internacional,
  garantir la màxima protecció del medi ambient i la diversitat de la regió i tenir en compte l’interès de les futures generacions.
 5. L’AOM demana a tots els països de la regió mediterrània i de les zones veïnes que redueixin de forma urgent les seves emissions d’efecte hivernacle, inverteixin en investigacions sobre energia neta, promoguin fonts d’energia sostenible i millorin la cooperació transfronterera per maximitzar l’eficiència energètica renovable.
 6. L’AOM anima els seus membres a demanar als seus respectius parlaments i / o governs que adoptin la legislació escaient per fer del dret a un entorn saludable un dret humà efectiu.
 7. L’AOM reconeix que la formació continuada del personal tècnic de l’ombudsman i del mediador en qüestions de migració i canvi climàtic és de suma importància per a l’execució del nostre mandat a causa de la complexitat que presenten aquests àmbits.
 8. L’AOM anima els seus membres a intercanviar les millors pràctiques per reduir les seves emissions d’efecte hivernacle en el seu treball diari i convertir-se en exemples de sostenibilitat energètica als seus respectius països.
 9. L’AOM anima tots els països de la regió mediterrània i de les zones veïnes a coordinar les seves polítiques de protecció civil i desenvolupar capacitats integrals i, quan sigui possible, s’integrin per oferir ajuda operativa i ajuda en cas de desastres naturals.

Text original (en anglès)

AOM Nafplion Declaration

5 October 2021, Nafplion – Greece

We, the Ombudsman and Mediator Institutions, gathered on the occasion of the 11th meeting of the Association of Mediterranean Ombudsmen (AOM), on 4-5 October 2021 in Nafplion, the Hellenic Republic;

Reaffirming that human rights are universal, indivisible and interdependent and that social, cultural and environmental rights are a prerequisite for human dignity as noted in the AOM Skopje declaration of 31 May 2018;

Recalling the AOM Valletta declaration of 10 March 2016 whereby we noted our concern about the migration crisis in the larger Mediterranean area, linked to gross violations of human rights in regions plagued by armed conflicts and poverty as well as the AOM Tirana declaration of 27 June 2014 on migration and asylum in the Mediterranean region;

Observing that the people of our region have become increasingly aware of the urgent need to effectively address climate change, energy dependency and sustainability, and the consequences of forced movement or displacement of people;

Acknowledging that a comprehensive response to those issues needs to be based on a thorough, open and honest discussion of the possible causes and potential consequences for our respective societies and collectively for our region;

Committed to promote cross-border, regional and international cooperation in order to effectively protect human rights and freedoms, and further advance social, cultural and environmental rights;

Determined to redefine the Mediterranean from a sea that separates us to the sea that unites us;

Having dedicated the 11th meeting of our Association to the discussion of the said three issues, namely:

– People on the move and human rights,
– The Mediterranean energy sources: sustainability and fair use, meeting our needs, – Climate change and natural disasters;

Hereby declare as follows:

 1. AOM asks all the countries in the Mediterranean region and neighboring areas to promote regional cooperation, implement policies and engage in integrated approaches to address the effects of forced migration and displacement.
 2. AOM encourages its members to develop the necessary synergies and tools in order to effectively monitor possible violations of human rights and the application of the principle of non refoulement in their respective territories.
 3. AOM asks its members to develop the capacity and tools to guarantee full access to their respective services to all persons concerned, irrespective of nationality, legal status, language, colour, sex, beliefs, religion, age, disabilities and other characteristics.
 4. AOM considers the Mediterranean energy sources as an area of peaceful cooperation where the actions of the countries of the region shall be in full compliance with international law, ensure maximum protection of the environment and the diversity of the region and take into

account the best interest of the future generations.

 1. AOM asks all the countries in the Mediterranean region and neighboring areas to urgentlyreduce their respective greenhouse emissions, invest in clean energy research, promote sustainable energy sources and enhance cross border cooperation to maximize renewable energy efficiency.
 2. AOM encourages its members to request their respective parliaments and/or governments to adopt legislation to make the right to a healthy environment an effective human right.
 3. AOM recognises that continuing education of the Ombudsman and Mediator technical staff on issues of migration and climate change are of paramount importance to the implementation of our mandate due to the complexity that both these matters present.
 4. AOM encourages its members to exchange best practices in reducing their greenhouse emissions in their daily work and become themselves examples of energy sustainability in their respective countries.
 5. AOM encourages all the countries in the Mediterranean region and neighboring areas to coordinate their civil protection policies and develop comprehensive and, where possible, integrated capacities to offer operational assistance and relief in the case of natural disasters.

Related Posts