Close

Els drets de la gent gran a l’AOM

L’Associació de Defensors del Poble de la Mediterrània (AOM) a través de l’Oficina del Defensor Públic de Geòrgia ha acollit la darrera setmana de setembre de 2022 unes jornades sobre els drets de les persones grans.

L’objectiu principal de la Conferència ha estat explorar el paper de les Institucions Mediadores i Defensores del Poble en la promoció i protecció dels drets de les persones grans,  facilitant l’intercanvi d’experiències entre països i regions.

Els participants – entre els quals es trobava el Raonador del Ciutadà, Marc Vila, van debatre sobre les possibilitats de millora pel que fa als mètodes de treball amb la voluntat d’acordar accions institucionals i concertades integrals per donar resposta als problemes identificats d’una manera eficaç, coherent i sensible a la protecció. 

La Conferència va reunir Defensors i Mediadors membres de l’AOM, i altres Defensors i/o xarxes d’Institucions Nacionals de Drets Humans, organitzacions no governamentals internacionals i nacionals, així com experts independents que treballen en els drets de les persones grans. 

El resultat de la Conferència queda reflectit en un seguit de recomanacions adreçades a augmentar l’impacte de les Institucions de Defensor del Poble i Mediadors en la defensa dels drets de les persones grans.

Context

Tal com subratlla l’Informe mundial de l’OMS sobre la vellesa, la pandèmia de la COVID-19 ha intensificat la discriminació per edat que ja estava molt arrelada a la societat.  

La pandèmia també ha fet més evident la necessitat d’accés i participació significativa al món digital de les persones grans i ha augmentat l’exclusió social de les persones grans. 

L’ONU va triar l’equitat digital per a totes les edats com a tema principal del 2021. Internet, la comunicació mòbil, la intel·ligència artificial i altres tecnologies han passat a formar part de la vida quotidiana de les persones. Tanmateix, malauradament, les persones grans, en comparació amb altres grups de la societat, o bé no tenen accés a la tecnologia, o bé no poden aprofitar al màxim aquestes oportunitats.

Aquesta barrera els impedeix participar plenament en la vida social, cultural, econòmica i política. La crisi sanitària mundial ens va mostrar clarament que hi ha una necessitat urgent d’enfortir els mecanismes i marcs internacionals i nacionals per protegir les persones grans. És fonamental que cada país asseguri una resposta institucional integral per garantir la protecció dels drets de les persones grans. La cooperació i coordinació internacional i regional també és vital.  

Els defensors del poble tenen un paper clau en la promoció i la protecció dels drets de les persones grans. Atès el seu mandat exclusiu, els defensors del poble supervisen directament la situació dels drets humans de les persones grans i es relacionen constantment amb les autoritats nacionals i altres actors rellevants sobre les responsabilitats dels estats en relació amb la protecció dels drets de les persones grans. Els defensors del poble també denuncien a les organitzacions regionals i internacionals i, per tant, uneixen els estàndards internacionals dins dels seus marcs nacionals.  

La missió de l’Associació de Defensors del Poble de la Mediterrània (AOM) és la promoció i defensa dels drets fonamentals als països de la conca mediterrània. Permet homogeneïtzar les experiències i les iniciatives de les diferents Institucions Defensores i Mediadores per a un enriquiment col·lectiu, reforçar les relacions i els vincles de cooperació entre els membres. 

És en aquest context que l’Oficina del Defensor Públic (ombudsman) de Geòrgia com a membre de l’AOM ha organitzat aquestes jornades sobre “Els drets de les persones grans i el paper de l’ombudsman i les institucions mediadores” juntament amb l’AOM.  

Tema I. Resposta a la pandèmia de la COVID-19: Implicacions sobre les persones grans i Accions del Defensor del Poble/Media; 

 Tema II. Drets humans de les persones grans al món digital: reptes i oportunitats.  

Related Posts