A Andorra, el Raonador del Ciutadà com a tal, va instituir-se el 4 de juny de 1998. El Consell General va aprovar la Llei de creació i funcionament del Raonador del Ciutadà, amb l’objectiu de donar carta de naturalesa a una institució que vetllés per l’eficàcia de l’actuació administrativa i que defensés els drets i les llibertats que la Constitució garanteix a la ciutadania, de forma complementària al control jurisdiccional de l’activitat administrativa.

Amb la reforma de la llei, l’octubre de 2017, s’inclouen noves funcions.
Mitjançant aquest text, se li atorga també la missió de vetllar pel compliment del Conveni relatiu als drets de les persones amb diversitat funcional, informar i assistir les víctimes de racisme o discriminació, i alhora amplia les competències del Raonador a l’àmbit privat, en matèria de menors, de persones amb diversitat funcional i en la lluita contra la discriminació.

D’aquesta manera, dona resposta al Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, adoptat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 13 de desembre de 2006 i que va ser signat per Andorra l’any  2007 i ratificat pel Consell General el 2014.

Aquest conveni estableix que cal designar un mecanisme independent per promoure, protegir i supervisar-ne la seva aplicació, i per això es va considerar oportú encomanar aquesta missió al Raonador del Ciutadà, atès que és una institució independent amb un funcionament pròxim i fàcil, de fàcil accés per a les persones amb diversitat funcional i les entitats que les representen, i per a la ciutadania en general.

Així, el projecte de llei aprovat, li atribueix les funcions d’informar, ajudar i aconsellar les persones amb diversitat funcional dels drets que el Conveni esmentat els reconeix, i de vetllar pel seu compliment.

A més, també es fan  extensives les competències del Raonador del Ciutadà per rebre i tramitar les queixes i les reclamacions que concerneixen les relacions de la ciutadania amb persones o entitats privades- a banda de les administracions públiques i les altres entitats i organismes públics- no només quan es tracta de l’acompliment de les funcions relacionades amb la lluita contra el racisme, la intolerància i la discriminació, sinó també en relació amb la defensa i la protecció dels drets dels menors d’edat i de les persones amb diversitat funcional.