Raonador del Ciutadà – Ombudsman

Teniu una queixa o reclamació contra una institució u òrgan d’Andorra?

Quina és la funció del raonador del ciutadà?

La missió del Raonador del Ciutadà és la de defensar els drets i les llibertats de les persones en relació amb l’actuació de l’administració pública i parapública.

Si teniu algun problema que no ha merescut l’atenció que penseu que mereix o l’heu intentat resoldre sense resultat, la Institució del Raonador del Ciutadà gestionarà les vostres queixes.

Totes les administracions, els organismes i els establiments públics i parapúblics estan obligats a col·laborar amb el Raonador del Ciutadà en la gestió de les vostres queixes.

Amb la reforma de la Llei de creació i funcionament del Raonador del Ciutadà, l’octubre de 2017, s’inclouen noves funcions.

Mitjançant aquest text, se li atorga també la missió de vetllar pel compliment del Conveni relatiu als drets de les persones amb diversitat funcional, informar i assistir les víctimes de racisme o discriminació, i alhora amplia les competències del Raonador a l’àmbit privat, en matèria de menors, de persones amb diversitat funcional i en la lluita contra la discriminació.

A més, també es fan  extensives les competències del Raonador del Ciutadà per rebre i tramitar les queixes i les reclamacions que concerneixen les relacions de la ciutadania amb persones o entitats privades- a banda de les administracions públiques i les altres entitats i organismes públics- no només quan es tracta de l’acompliment de les funcions relacionades amb la lluita contra el racisme, la intolerància i la discriminació, sinó també en relació amb la defensa i la protecció dels drets dels menors d’edat i de les persones amb diversitat funcional.

En què pot intervenir?

El Raonador pot intervenir en tots els assumptes en què l’administració pública o parapública hagi pogut vulnerar els vostres drets.

També us pot orientar i/o donar la informació necessària per encaminar les vostres queixes.

En què no pot intervenir?

El Raonador del Ciutadà no pot anular ni modificar cap acte administratiu.

Les queixes que afecten la Justícia, seran traslladades al Consell Superior de la Justícia.

Com s’ha de fer una demanda?

Les demandes NO poden ser anònimes, han de fer-se per escrit i han de contenir les dades de la persona que reclama, i els motius de la queixa.

Poden fer-se personalment a les instal·lacions de la Institució del Raonador del Ciutadà, o bé es poden fer arribar per correu convencional, fax, correu electrònic o bé, omplint el formulari que podeu trobar a la web.

Qui hi pot recórrer?

Qualsevol persona -sigui quina sigui la seva nacionalitat- condició o parròquia de residència pot demanar empara al Raonador del Ciutadà.

A partir dels 12 anys, infants i adolescents, poden ser atesos directament pel Raonador, sense la presència dels seus pares, mares, representants o tutors/tutores legals.

Com funciona el procés?

Es realitza una entrevista personal amb el Raonador del Ciutadà. En un termini màxim de 13 dies hàbils, es comunica l’acceptació o no de la vostra demanda.

Si aquesta és acceptada, el Raonador inicia l’enquesta pertinent prop de l’administració.

El poder del Raonador del Ciutadà és la persuasió. En les seves resolucions, fa les recomanacions i els advertiments que considera oportuns a les administracions per corregir una situació irregular. També pot recomanar la introducció de canvis o modificacions legals en aquelles normes en què observi una vulneració dels drets de les persones. El Raonador del Ciutadà no imposa, no sanciona ni dicta sentència.

Cada any el Raonador del Ciutadà compareix davant el Consell General per passar comptes de les actuacions que ha dut a terme
. També presenta informes extraordinaris sobre alguna matèria específica que considera important o urgent.